Stadgar

§1 Sammansättning och ändamål

Sällskapet Börsdamerna består av kvinnor verksamma inom olika yrkesområden. Börsdamernas uppgift är att bygga upp ett nätverk, underlätta förståelsen mellan olika yrkesgrupper, ordna möten, konferenser och dylikt.

§2 Säte

Sällskapet Börsdamerna ska bedriva sin verksamhet i Malmö.

§3 En sluten krets

Sällskapet Börsdamernas möten är till för medlemmar. Styrelsen kan besluta annorlunda t ex då någon medlem önskar ta med gäst.

§4 Antal medlemmar

Sällskapet Börsdamerna skall bestå av högst 100 medlemmar.

§5 Ansökan till Börsdamerna

Ny medlem antages på rekommendation av minst två medlemmar i Börsdamerna. Ny medlem skall utöva yrkesgren som skall vara till gagn och nytta för sällskapet. Ny medlem förbinder sig att ställa sig bakom stadgarna.

§6 Styrelsen och dess uppgift

Styrelsen består av fem ledamöter:
ordförande, vice ordförande, kassör samt två ledamöter.

I de fall ordförandeskapet delas mellan två ledamöter, utgår rollen som vice ordförande.
Ledamot kan väljas för högst två mandatperioder. För kontinuiteten i styrelsearbetet förbinder sig nya ledamöter för styrelsearbete två på varandra följande år.
Styrelsen leder Börsdamernas verksamhet i enlighet med dess stadgar. Det åligger styrelsen särskilt att

  1. a) arrangera och sammankalla nio nätverksträffar per år
  2. b) hålla hemsida och sociala medier uppdaterade vad gäller genomförda och planerade medlemsträffar – för en tydlig information och kommunikation med både nuvarande och
    presumtiva medlemmar
  3. c) sprida information om Börsdamerna via olika informationskanaler, såsom sociala medier
  4. d) antaga och välkomna nya medlemmar
  5. e) kalla till och förbereda årsmötet samt framlägga verksamhetsberättelse och bokslut.

§7 Styrelsebeslut

Styrelsen anses behörig att fatta beslut då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid skiljaktiga meningar rösterna lika fördelade, gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§8 Medlemsavgift

Medlemsavgift skall beslutas av årsmötet. Full årsavgift skall erläggas oavsett när på året ny medlem antages.

§9 Uteslutning av medlem

Medlem skall närvara vid minst 40% av under verksamhetsåret förekommande lunchmöten. Om detta krav inte uppfylles, kan medlem komma att uteslutas om inte godtagbara skäl för frånvaro föreligger.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall äga rum senast under maj månad på tid som av styrelsen bestämmes. Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

1. Val av mötes presidier
a) ordförande
b) sekreterare

2. Val av två justeringsmän

3. Styrelsens verksamhetsberättelse

4. Styrelsens bokslut.

5. Revisionsberättelse.

6. Beslut angående ansvarsfrihet.

7. Ordinarie val
a) val av ordförande
b) val övriga styrelseledamöter
c) val av revisorer
d) val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en sammankallade.

8. Fastställande av avgift och tid för vilken denna skall gälla.

9. Behandling av annat av styrelsen eller av medlem väckt och i senare fallet till styrelsen minst två veckor förut ingivet förslag. Förslaget skall, då det väckts av enskild medlem, vid mötet vara åtföljt av styrelsens utlåtande.

§11 Firmatecknare

Sällskapet Börsdamernas tecknas av två ledamöter i förening.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålles när styrelsen anser det erforderligt eller när minst en tiondel av Sällskapet Börsdamernas medlemmar för särskilt tillkännagivet ärende hos styrelsen skriftligen därom yrkar.

§13 Kallelse till möten

Kallelse till årsmöte skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmar, senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Vid årsmöte får endast Börsdamernas medlemmar närvara.

§14 Röstning och omröstning

I alla ärenden, som vid Sällskapet Börsdamernas möte behandlas, har varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är icke tillåten. Omröstning vid möte sker öppet, såvida icke av mötet annorledes bestämmes. Alla ärenden utom fråga om ändring av Börsdamernas upplösning avgöres genom enkel pluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder vid öppen omröstning, vid sluten omröstning skiljer lotten.

§15 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av Sällskapet Börsdamernas stadgar skall för att vara giltig fattas av minst två tredjedelar av de röstande å två på varandra följande med minst fjorton dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§16 Upplösning av Börsdamerna

Om medlem anser, att Sällskapet Börsdamerna skall upplösas, skall förslag härom jämte motivering skriftligen ingivas till styrelsen. Därest sådant förslag enhälligt tillstyrkes av en fulltalig styrelse, skall styrelsen sammankalla till årsmöten, vilka äger rum sedan förslaget varit för Sällskapet Börsdamernas medlemmar tillgängligt under minst två månader. Därest förslaget biträdes av minst ¾ av de röstande å två på vardera följande med minst 30 dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie, upplöses Sällskapet Börsdamerna. I samband med Sällskapet Börsdamernas upplösning bestämmes vad som skall ske med Sällskapet Börsdamernas tillgångar.

Stadgar uppdaterade 2024-02-01

Comments are closed.