Stadgar

§1 Sammansättning och ändamål

Sällskapet Börsdamerna består av kvinnor verksamma inom olika yrkesområden. Börsdamernas uppgift är att bygga upp ett nätverk, underlätta förståelsen mellan olika yrkesgrupper, ordna möten, konferenser och dylikt.

§2 Säte

Börsdamerna skall bedriva sin verksamhet i Malmö.

§3 En sluten krets

Börsdamernas möte är till för medlemmarna. Styrelsen kan besluta annorlunda t ex då någon önskar ta med gäst.

§4 Antal medlemmar

Börsdamerna skall bestå av högst 100 medlemmar.

§5 Ansökan till Börsdamerna

Ny medlem antages på rekommendation av minst två medlemmar i Börsdamerna. Ny medlem skall utöva Yrkesgren, som skall vara till gagn och nytta för sällskapet. Ny medlem förbinder sig att ställa sig bakom dessa stadgar.

§6 Styrelsen och dess uppgift

Styrelsen består av fem ledamöter. Mandattiden för ledamöterna skall vara: ordföranden -1år, vice ord- föranden -1 år, kassör -2 år, sekreteraren -2 år, övrig ledamot -2 år. Ledamot kan väljas för högst två mandatperioder. Styrelsen leder Börsdamernas verksamhet i enlighet med dess stadgar. Det åligger styrelsen särskilt att:
a) tillse att beslut vid medlemsmöte verkställs.
b) sammankalla lunchträffar.
c) initiera kvällsarrangemang.
d) till årsmöte framlägga verksamhetsberättelse och bokslut.
e) antaga nya medlemmar.

§7 Styrelsebeslut

Styrelsen anses behörig att fatta beslut då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid skiljaktiga meningar rösterna är lika fördelade, gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§8 Medlemsavgift

Medlemsavgift skall beslutas av årsmötet. Full årsavgift skall erläggas oavsett när på året ny medlem antages.

§9 Uteslutning av medlem

Medlem skall närvara vid minst 40% av under verksamhetsåret förekommande lunchmöten. Om detta krav inte uppfylles, kan medlem komma att uteslutas om inte godtagbara skäl för frånvaro föreligger.

§10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall äga rum senast under maj månad på tid som av styrelsen bestämmes. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötespresidie
a) ordförande
b) sekreterare

2. Val av två justeringsmän

3. Styrelsens verksamhetsberättelse

4. Styrelsens bokslut.

5. Revisionsberättelse.

6. Beslut angående ansvarsfrihet.

7. Ordinarie val
a) val av ordförande
b) val övriga styrelseledamöter
c) val av revisorer
d) val av valberedning, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallade.

8. Fastställande av avgift och tid för vilken denna skall gälla.

9. Behandling av annat av styrelsen eller av medlem väckt och i senare fallet till styrelsen minst två veckor förut ingivet förslag. Förslaget skall, då det väckts av enskild medlem, vid mötet vara åtföljt av styrelsens utlåtande.

§11 Firmatecknare

Börsdamernas firma tecknas av två ledamöter i förening.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålles när styrelsen anser det erforderligt eller när minst en tiondel av Börsdamernas medlemmar för särskilt tillkännagivet ärende hos styrelsen skriftligen därom påyrkar.

§13 Kallelse till möten

Kallelse till årsmöte skall genom styrelsens försorg utsändas till medlemmar, senast tre veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte. Vid årsmöte må endast Börsdamernas medlemmar närvara.

§14 Röstning och omröstning

I alla ärenden, som vid Börsdamernas möte behandlas, har varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är icke tillåten. Omröstning vid möte sker öppet, såvida icke av mötet annorledes bestämmes. Alla ärenden utom fråga om ändring av Börsdamernas upplösning avgöres genom enkel pluralitet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder vid öppen omröstning, vid sluten omröstning skiljer lotten.

§15 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av Börsdamernas stadgar skall för att vara giltig fattas av minst två tredjedelar av de röstande å två på varandra följande med minst fjorton dagars mellanrum hållna årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§16 Upplösning av Börsdamerna

Om medlem anser, att Börsdamerna skall upplösas, skall förslag härom jämte motivering skriftligen ingivas till styrelsen. Därest sådant förslag enhälligt tillstyrkes av en fulltalig styrelse, skall styrelsen sammankalla till årsmöten, vilka äger rum sedan förslaget varit för Börsdamernas medlemmar tillgängligt under minst två månader. Därest förslaget biträdes av minst ¾ av de röstande å två på varandra följande med minst 30 dagars mellanrum hålla årsmöten, varav minst ett ordinarie, upplöses Börsdamerna. I samband med Börsdamernas upplösning bestämmes vad som skall ske med Börsdamernas tillgångar.

Comments are closed.