Avgifter och kostnadspolicy

Avgifter

Medlemsavgifter 2024


Medlemsavgiften till Börsdamerna är 300 kr/år.

Börsdamerna träffas 9 gånger/år där det serveras lunch eller middag. Varje medlem betalar 1.200 kr i serviceavgift och erhåller luncher m m kostnadsfritt .

Den totala årsavgiften blir således 1.500 kr/år.

Den medlem som har anmält sig till lunchen och inte avanmäler sig före söndagen innan kl 24.00 kommer att faktureras den kostnad (150 kr) som Börsdamerna måste betala till restaurangen. De förskottsbetalda luncherna är alltså avsedda att öka närvaron, inte att täcka kostnader för frånvaro.

Kostnadspolicy

1 Årsmöte
Eftersom här fattas beslut som är av alla medlemmars intresse ska årsmötets arrangemang exklusive måltidskostnader bekostas av sällskapet. Alla ska uppmuntras att delta. Kostnaden ska hållas inom rimlig nivå.

2 Jullunch
Denna ska bekostas av respektive medlem. Eventuella julklappar ska bekostas av medlem, eventuellt genom påslag på lunchavgiften. Arrangemangsupplägg ska upplysas om i kallelsen.

3 Styrelsens kostnader
Sällskapet ska bekosta måltidskostnader vid högst två tillfällen under året för styrelsens programplaneringsmöten. Kostnaden ska hållas inom rimlig nivå. Några särskilda ersättningar ska inte utgå till styrelseledamöter.

4 Speciella arrangemang
Vid specialarrangemang ska inte sällskapet belastas för kostnader härför. Som exempel kan anges golfarrangemang, då enbart en mindre krets av deltagare kan vara intresserade. Eventuella priser får ingå i startavgifter. Detta gäller även t.ex. konst-, heminrednings- eller andra arrangemang.

5 Styrelsefunktionärers och andra funktionärers kostnader
Ledningsorganen består årligen av styrelse, valberedning och revisor. Dessa är icke arvoderade, utan varje position ska utföras utan särskilda kostnader. Därför ska/bör val ske av personer som kan utföra vad som åläggs dem. Viktigt är att rotation sker inom sällskapet så att alla på sikt ska vara engagerade i styrelsearbetet och/eller i andra funktioner.

6 Ersättning till föredragshållare
Dessa ersättningar kan bestå av lunchkostnad, en liten minnesgåva eller blommor, utrustning för presentation, reskostnader och andra utlägg. Arvode ska normalt inte erläggas, eftersom sällskapet då blir skyldigt att undersöka om mottagaren har s.k. F-skattsedel. Om så inte är fallet ska skatteavdrag ske och sociala avgifter inbetalas.

7 Ej avanmälda mötesdeltagare
I det fall sällskapet åsamkats kostnader för luncher, som deltagare anmälts sig till men som ej åtnjutits/betalat för, ska medlemmen faktureras denna kostnad.

8 Angående gäster
I det fall en medlem bjuder med en gäst till en träff är det medlemmens ansvar att vidarebefordra informationen om eventet till den medbjudna gästen.

Fastställd av styrelsen 2009. Uppdaterad av styrelsen februari 2024.

Comments are closed.